Faaliyet Alanlarımız

Hasan Uğur Avukatlık Bürosu şirket kuruluşu, organizasyon ve ticari işlemlerle ilgili hukuki konularda müvekkillerine danışmanlık hizmeti vererek ve müvekillerinin hukuki uyuşmazlıklarının çözümü için mahkemeler , icra-iflas daireleri ve resmi merciler nezdindeki işlerini yürüterek yardımcı olmaktadır. Avukatlık Büromuzun öncelikli hedefi, müvekkil şirketlerin hukuki zeminde korunması, yapılandırılması, geliştirilmesi ve bunun sonucu olarak hukuki sorunlar yerine asli faaliyetlerine odaklanabilmelerinin sağlanmasıdır.

Finans kurumlarının, müşterilerinden olan alacaklarının ortaya çıkması durumunda minimum maliyet ve maksimum hız ile tahsilinde ve finans kurumlarının ipotek işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla her türlü hukuki işlemin yürütülmesinde tarafımızca hizmet verilmektedir.

Büromuz; boşanma, nafaka, tazminat, velayet gibi aile hukukunu ilgilendiren birçok alanda ve miras hukukuna, eşya hukukuna ilşkin uyuşmazlıkların çözümü noktasında vekiledenlerine hizmet vermektedir.

Büromuz; karakol, savcılık ifadelerini kapsayan soruşturma evresinden başlayıp, mahkemelerdeki yargılama sürecini kapsayan kovuşturma evresiyle devam eden Ceza Muhakemesi sürecinde; gerek müşteki gerekse şüpheli veya sanık olsun vekiledenlerine her türlü hukuki yardımda bulunmayı kandisine düstur edinmiştir.Ceza Hukuku; kamu düzeni bakımından çok önemli ve hassas bir yere sahip olduğundan büromuzun ihtisaslaşma konusunda çok önem verdiği bir hukuk dalıdır.

Her türlü kanuni takibat ve davanın başlangıç aşamasında stratejik danışmanlık zorunludur. Dava öncesi risk analizi, maliyet ve masraf analizi ve sonuçlara yönelik öngörüler büyük önem teşkil etmektedir.

Büromuz müvekkillerine taraf oldukları her türlü anlaşmazlığın çözümünde dava öncesinde ve uzlaşma talepleri konusunda danışmanlık hizmeti vermekte; anlaşmazlık konusu ihtilafların sulh yolu ile çözümünde müvekkillerinin haklarını korumaktadır.

Mahkeme kararlarının uygulanmasının temini, ticari ve şahsi alacakların tahsili için icra-iflas işlemlerinin yürütülmesi Büromuzun faaliyet gösterdiği ve hizmet verdiği alanlardan biridir.

Son yıllarda gayrimenkul sektörüne ilişkin yatırımlar ülkemizde büyük bir hızla gelişmektedir. Ulusal ve uluslar arası yatırımcıların gayrimenkul yatırım projeleri konusunda geniş bir Pazar oluşturmuştur.

Oluşan bu pazar, yatırımcılar ve gayrimenkul sahipleri açısından oldukça geniş bir alanda hukuki danışmanlık hizmeti alma ihtiyacını da beraberinde getirmiştir.

Büromuz, gayrimenkul alım satımlarına ilişkin sözleşmeler, gayrimenkul odaklı projeler öncesi hazırlıklar çerçevesinde gayrimenkulun fiili ve hukuki durumu hakkında incelemeler, vergi sorunları, çevre hukuku ve tarihi yapılar hakkındaki kısıtlamalara dair düzenlemeler, tahsisli hazine arazilerinin yer aldığı projelerin denetimi, yatırımcıların ve gayrimenkul sahiplerinin tüm bu süreçte ihtiyaç duyduğu her türlü sözleşmenin düzenlenmesi ve uygulama aşamasında ortaya çıkan yasal sorunlar hakkında hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

17 Haziran 2003 tarih ve 25141 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5 Haziran 2003 tarih ve 4875 sayılı "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu" ile yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılarla eşit muameleye tabi tutulmuş; yatırım izni, şirket kuruluş izni gibi izin ve onaylar kaldırılmış; yabancı yatırımcıların Ülkemizde kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının edinimine açık olan bölgelerde taşınmaz mülkiyeti veya sınırlı ayni hak edinmeleri serbest bırakılmıştır. Büromuz bu alanda yabancı sermaye şirketlerine hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.03 Temmuz 2008 tarih ve 5782 sayılı "Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" la getirilen yeni düzenlemelerle yabancı gerçek kişilerin de ülkemizde gayrimenkul edinebilmelerinin yolu açılmıştır. Büromuz getirilen bu yeni yasal düzenleme çerçevesinde yabancı gerçek kişilere bu alanda hizmet vermektedir.

Büromuz, emlak endüstrisi konusunda girişimciler, mimarlar, denetçiler, pazar araştırmacıları ve diğer gayrimenkul uzmanlarından oluşan kişi ve kurumlar ile bağlantıya geçerek mütevekkillerinin ihtiyaç duyduğu hizmetleri sunmaktadır.

Pek çok işveren, karmaşık iş hukuku prosedürlerini ve yükümlülüklerini yerine getirirken zorluk çekmekte, pek çok işçi de işveren nezdindeki alacak ve haklarını elde etmekte zorlanmaktadır. Büromuzda, hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, sona ermesi, işçi-işveren anlaşmazlıkları da dahil olmak üzere İş Hukukunun her alanında danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Hasan Uğur Avukatlık Bürosu, Türkiye’deki vatandaşlık bağı ile bağlı olmayan kişi ve kuruluşların (yabancıların) başta mülkiyet hukukuna (satın alma, kiralama) ilişkin konuları olmak üzere, vatandaşlık, çalışma ve oturma benzerleri yanında; vasiyetname düzenlenmesi, miras, boşanma benzeri kişisel hukuklarına ilişkin tüm işlemleri titizlikle takip etmektedir.

Spor Hukuku Dünyada saygın bir hukuk dalı olarak kabul edilirken, Türkiye'de hala gelişmekte olan bir hukuk dalıdır. Bu bağlamda spor sektörünün ülkemizde hukuki bir bakış açısı ile ele alınma ihtiyacı içinde olduğu açıktır. Hasan Uğur Avukatlık Bürosu olarak bizler de ülkemizde spor hukukunun bu gelişimine katkıda bulunmaya çalışmaktayız. Bu anlamda çalışmalarımızda spor hukukuna sadece sporcu ya da taraftar odaklı yaklaşmayıp spor dünyasındaki hukuki boşlukları keşfederek doldurma çabasıyla hareket etmekteyiz.

Hukuk büromuzun spor hukuku anlamında yerli ve yabancı tüzel ve gerçek kişi müvekkillerine sunduğu hizmet paketi içerisinde sporcu sözleşmelerinin hazırlanması, sporcuların tescil ve transfer süreçlerinin yönetimi, sektör mensuplarına yönelik eğitim çalışmaları ve sporda haksız fiil sorumluluğu olmak üzere pek çok hukuki hizmet kalemi yer almaktadır.

Büromuz; idare hukukundan ve vergi hukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi noktasında tüzel kişilerden ve gerçek kişilerden oluşan vekiledenlerine hizmet vermektedir.

İş yaşamında artık her alanda yaygınlaşan dijital teknoloji ve özellikle bilgisayar yazılımları ve veri tabanları artık fikir ve sanat eseri olarak korunmaktadır. Ancak internetin sağladığı olanaklar nedeniyle başta alan adları (domain name) benzeri konular olmak üzere tam bir yasal koruma sağlanması mümkün olamamıştır.

Hasan Uğur Avukatlık Bürosu fikri mülkiyet hakları çerçevesinde gerekli desteği vermekte; sözleşmelerin hazırlanması ve hak ihlaline uğrayanları mahkemede temsil etmektedir.

Bilgi çağın en önemli gücü haline gelmiştir. Özgün buluş ve tasarımların yani sınai mülkiyet haklarının yanı sıra fikri yaratımların yani fikir ve sanat eserlerinin korunması ekonomik ve sosyal ilerlemenin temelini oluşturmaktadır. Buna karşın hem uluslar arası sözleşmeler hem de ulusal yasal düzenlemelerle haksız bir biçimde bunlara el atılmasının önüne geçilmeye çalışılmaktadır.

Hasan Uğur Avukatlık Bürosunun bu konudaki danışmanlığı ulusal ve uluslararası düzeyde marka, patent, endüstriyel tasarımların tescil başvuru aşamasından başlamaktadır. Bu danışmanlık süreci ayrıca medeni, ticari ve idari yaptırımların da yardımı ile yetkili merciler önünde çözülmeye çalışılan ve telif haklarının ve fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmesiyle ortaya çıkan uyuşmazlıklarda ve ayrıca ulusal ve uluslararası tahkimde de devam etmektedir.

Büromuz; yerli ve yabancı turistler ile turizm endüstrisi kuruluşlarına kamu ve özel hukuk kuralları ve turizm hukuku kapsamında danışmanlık hizmeti verilmesi ,seyahat acentalarının kuruluş aşamasında temsili ve yasal prosedürün işletilmesi ,Turizm Bakanlığı nezdinde karşılaşılan problemlerin çözümü ,Türkiye'de ve yurtdışında seyahat eden yabancı ve yerli turistlerin zarar görmeleri halinde seyahat acentelerine veya gerekli kurumlara başvuruları noktasında temsili ve gerekli hukuki prosedürün işletilmesi konularında vekiledenlerine hizmet vermektedir.

Sözleşmeler; bütün iş ilişkilerinin temelini oluştururken, hukukçuların ve hukuk firmalarının da yetenek ve becerilerini belirleyen önemli bir unsurdur. Büromuz sözleşmeler konusunu bütün faaliyetlerinin temel unsurlarından birisi olarak kabul etmektedir. Temelde kabul ettiğimiz düşünce; imzaladığınız sözleşmenin eksiksiz ve doğru olması,bunun yanında pratik ve müvekkil odaklı sözleşme geliştirme hizmeti sunulmasıdır.

Tüm hakları Av. Hasan Uğur’a aittir
© 2020

Tasarım
Altan Sarı Web Design

Bu web sitesi; Türkiye Barolor Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği Madde 9'da belirtilen, "Teknolojinin ve bilimin olanak tanıdığı her tür ortamda, avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukatlık ünvanının gerektirdiği saygı ve güvene, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen "Avukatlık Meslek Kuralları"na aykırı olmayacak şekilde kendisini ifade etme hakkına sahiptir." ilkesine dayanılarak hazırlanmıştır.